Regler och villkor

-1 Generellt

Dessa köpvillkor gäller för alla köp mellan Skaraborg Storkök (säljaren) och köpare av produkter genom Skaraborg Storköks webb-shop eller genom direktkontakt med Skaraborg Storkök (telefon, mail, fax eller personliga möten). Andra villkor, var sig dem är kända mellan säljaren eller köparen, vilka inte skriftligen avtalats är inte del av något avtal mellan köparen och säljaren.


För att sätta dessa villkor åt sidan, fordras att säljaren och köparen skriftligen överenskommit om annat. Våra erbjudanden, och däri varor, är föremål för förändringar avseende form, färg och/eller vikt. Från tid till annan, kan det finnas mindre eller ingen kvantitet av en vara.

Säljaren kan självständigt avgöra huruvida ett avtal mellan säljaren och köpare skall fullföljas. 
För att sätta dessa villkor åt sidan, fordras att säljaren och köparen skriftligen överenskommit om annat. Våra erbjudanden, och däri varor, är föremål för förändringar avseende form, färg och/eller vikt. Från tid till annan, kan det finnas mindre eller ingen kvantitet av en vara. 

Säljaren är obligerad att fullfölja ett kontrakt inom två veckor om kontraktsvillkoren är till fullo uppfyllda. Säljaren kan självständigt avgöra huruvida ett kontrakt mellan säljaren och köpare skall fullföljas. Genom leverans av varan till köparen innebär att ett kontrakt är uppfyllt. 

. Köparen står för kostnaderna för återleveransen till vårt centrallager, Varorna i vår webb-butik är bindande erbjudande till eventuell köpare, utan en icke bindande produktkatalog.

Köparen har en undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen skall undersöka att varan är fri från yttre skador (se mer om detta under punkt § 4) samt att varan överensstämmer med den vara som köparen har beställt. Det nyss nämnda innebär att köparen är obligerad att noggrant undersöka produkten, varvid det ingår för köpare att jämföra den levererade varans produktnummer med det produktnummer som framgår av beställningsbekräftelsen. Om produktnumret inte kan undersökas, meddela omgående Skaraborg Storkök för vidare hjälp. Om den levererade varans produktnummer inte överensstämmer med produktnummer som framgår av beställningsbekräftelsen skall detta omedelbart, utan försening, meddelas Skaraborg Storkök. Om köparen brukar varan utan den nu nämnda undersökningen har genomförts, går köpare miste om återlämning av produkten eller annan ersättning, t.ex. ersättning för felanalys och reparation.

- 2 Pris och betalning

 

Priserna är exkl. moms. Moms tillkommer med 25 %. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som säljaren inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer. 

Förskottsbetalning: 
Förskottsbetalningarna via banköverföring. Vid beställning i förskott kommer du att få en automatisk bekräftelse via e-post med information om vårt bankkonto (bankgiro) och ditt beställningsnummer. Vänligen ange för- och efternamn vid överföringen. Observera att beroende på veckan och överföringstiden hos varje bank, kan en betalning ta upp till 1-5 dagar. Din beställning kan behandlas endast efter betalning. 

Notera att en extra avgift om SEK 490 utgår vid omleverans till köparen vid köparens försummelse att vara tillgänglig vid leveranstiden. 

Notera att eventuella tullavgifter (tex. Vid leverans till Norge) kan komma att utgå, och att dessa inte ingår i priset för varan eller i leveranskostnaden. Vidare, notera också att införselmoms kan komma att utdebiteras av myndighet i berört land. 

Installation och montering kostnader ingår inte priset. Vid fall av försenade inbetalning till oss, utgår en ränta om 15 % samt eventuella kostander hänförliga till arbeta avseende den försenade inbetalningen. 

Kunden har rätt att hålla inne en betalning endast om denna har grund i lag eller enligt dessa bestämmelser samt i proportion till skadan. Om betalningen hålls inne på felaktiga grunder, kan skadestånd ställas på köparen. 

Vid en leverans till öar eller mycket svår tillgängliga områden, förbehåller vi oss rätten att en för varje specifikt fall beräkna en eventuell tilläggsavgift. Accept eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst.

Betalning med Payson 

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet

Läs mer om Payson här: www.payson.se             

- 3 Leverans

 

För att vi skall förfölja vårt leveransåtagande fordras att köparen i alla avseenden gör sig tillgänglig för leveransen, att köparen fullgör sitt dokumentationsåtagande, att säljaren tillser att leveransvägen är lätt tillkommen etc. 

Om köparen gör sig skyldig till att inte vara tillmötes med gängse leveransregler eller våra villkor, reserverar vi oss för att kräva sådan betalning som uppstår härför. Därtill har vi rätt att hålla inne betalning, samt kräva ytterligare ersättning, för skadan som uppstår. 

Leverans och serviceavbrott på grund av force majeure och oförutsedda händelser som inte är beroende av oss och hindrar leveransen eller göra det omöjligt, i synnerhet, strejk, lockout, haverier, statliga åtgärder, försening i utbudet av komponenter/ varor etc., och sådant som även förhindrar våra leverantörer eller underleverantörer att till oss leverera, skall berättiga oss att den bindande leveranstiden förlängs med upp till sex veckor. Om leveranshindret varar längre än sex veckor, har kunden rätt till att häva avtalet. 

Alla leveranser till köparen sker till närmaste trottoargräns av berörd leveransplats. Notera att vi, inte på något sätt, tar ansvar för att om speditörens eller köparens personal bär/transporterar varan till annan plats. 

Vi bär inte ansvar eller skada, skadestånd, för inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, tredjemansskada (samt skador bortom vår kontroll), till följd av en försenad leverans.

Köparen har en undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen skall undersöka att varan är fri från yttre skador (se mer om detta under punkt § 4) samt att varan överensstämmer med den vara som köparen har beställt. Det nyss nämnda innebär att köparen är obligerad att noggrant undersöka produkten, varvid det ingår för köpare att jämföra den levererade varans produktnummer med det produktnummer som framgår av beställningsbekräftelsen. Om produktnumret inte kan undersökas, meddela omgående Skaraborg Storkök för vidare hjälp. Om den levererade varans produktnummer inte överensstämmer med produktnummer som framgår av beställningsbekräftelsen skall detta omedelbart, utan försening, meddelas Skaraborg Storkök. Om köparen brukar varan utan den nu nämnda undersökningen har genomförts, går köpare miste om återlämning av produkten eller annan ersättning, t.ex. ersättning för felanalys och reparation.

Vi godkänner ej returer.

 

- 4 Leveransskador

 

Vi bär ansvar, tillsammans med den speditör vi anlitar, för leveransskador. Notera, att om köparen avviker från den leveransmetod vi förespråkat gäller inte vårt ansvar i förhållande till eventuella transportskador. Skadat gods skall anmälas direkt till transportören innan undertecknandet av fraktsedeln. Vi det fall köparen undertecknar fraktsedeln, eller annat dokument uppvisat av speditören, och sedermera köparen finner transportskador på varan kommer reklamationen inte att mottas. 

Därför: innan köparen undertecknar fraktsedeln, skall emballages och varan undersökas noggrant. Fraktsedel och emballage skall sparas för eventuell besiktning. Godset får inte heller vidare transporteras förrän besiktning gjorts av transportören eller oss. Vårt och transportörens namn och telefonnummer framgår av fraktsedeln/fakturan. 

Inspektion av levererad vara 
Som kund har ni enligt våra villkor en undersökningsplikt av levererad vara/varor. Därför ber vi er att noga undersöka att levererad vara/varor är fri från ytter skador innan ni på leveranssedeln godkänner att varan/varorna levererats skadefritt. 
Om ni väljer att inte undersöka levererad vara/varor gäller inte er reklamationsrätt för sådana skador som borde ha upptäckts vid en sedvanlig undersökning av varan/varorna. 
Gör följande: 

1. Undersök noggrant förpackningen/förpackningarna efter skador, vid skada notera dessa skador på leveranssedeln och be leveransfirma ta tillbaka varan. 
2. Varan skall inom 3 dagar från mottagandet packas upp och noggrant undersökas och eventuella transportskador skall omedelbart reklameras till säljaren. 

Punkt 1. skall vidtas oavsett om leveransfirman önskar påskynda förloppet.

Vi bär inte ansvar för skada som resulterar i skadestånd, inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, tredjemansskada (samt skador bortom vår kontroll), till följd av en skadad vara.

- 5 Montering, planering och installation (Projektering) 

I vår ordinarie verksamhet åtar vi oss inte montering eller installation av våra varor. Vid det fall vi påtar oss att montera eller installera en vara, gäller dessa villkor med särskilda ingångna villkor med köparen. I normalfallet debuterar vi 1900 SEK ex.moms / per timme (minsta belopp 30000 SEK) - samtliga ritningar anses vara Skaraborg Storkök AB:s egendom. Skriftligt godkännande krävs för vidare användning - vid överträdelse faktureras kund en engångsbelopp på 30000 SEK.

- 6 Riskövergång

 

Risken för varan övergår på köparen när denna har fått omedelbar besittning av varan.

- 7 Garanti

Köparen har under tolv (12) månader reservdelsgaranti för den vara som köpts av Skaraborg Storkök. Garantin gäller inte för varor som inte köpts direkt eller indirekt av Skaraborg Storkök, för varor som sålts på auktion, som begagnande, i befintligt skick. En var saknar garanti om det på annat sätt överenskommit mellan Skaraborg Storkök och köparen. Konsumtionsvaror och ömtåliga varor (glas, sten etc.), vare sig de säljs tillsammans med annan vara eller enskilt, har ingen garanti. 

För begagnad maskiner gäller 3 månader reservdelsgaranti ,kostnader exkluderar frakter samt emballage kostnader.Kunden har undersökningsplikt av köpt begagnad maskin.Vi tar eller köper  inte tillbaka sålda begagnad maskiner .

Garantin gäller om varan underhållits enligt brukligt, används på normalt sätt samt att inte överbelastats. Normalt slitage omfattas ej av garantin. 

Reservdelsgarantin innebär att skadad reservdel utbytes med ny reservdel. Det är Skaraborg Storkök som bedömer självständigt huruvida en reservdel är skadad. Skaraborg Storkök avgör självständigt hur felet skall avhjälpas. 

Upptäckta skador (brister eller fel) skall omgående, utan något förhinder, anmälas till Skaraborg Storkök . Annars sker förlust av garantianspråk. Det åligger köparen att föra bevisning om sin reklamation 

Ett avvikande från detta villkor binder inte oss mot några eventuella skadestånd. 

Om en reservdel i en vara som kräver installation av behörig fackman är behäftade med skada (fel eller brister) skall säljaren uppvisa att korrekt installation/montering gjorts för att garantin skall gälla. Därför skall fakturan som utfärdats av den behörige fackmannen avseende installation av ifrågavarande vara uppvisas på begäran för att garantin skall gälla. Bedrägeri härom kommer att oavkortat polisanmälas. 

Inga arbetskostnader ersätts i samband med att en reservdel skall installeras på grund av ett garantifall. 

Reservdelsgarantin inkluderar inte extra ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador (till exempel inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, tredjemansskada) vare sig i relation till köpt vara av Skaraborg Storkök och köparens verksamhet. 

Offentliga uttalanden, marknadsföring, reklam eller annan extern kommunikation utgör ej del av dessa villkor. 

Kunden har själv att kontrollera, tillsammans med fackman i det fall sådan skall anlitas för installation av en vara, hur monteringen och installationen av en vara skall göras. Felaktiga monteringsanvisningar binder inte oss till ersättning för uppkommen skada härom. 

Garantianspråk gäller endast för köparen och kan inte överlåtas. 

Alla bilder som används för presentationen i online butik är bara exempel på foton. De är inte rättvist återgivna i varje enskilt fall, utan endast tjänar till att illustrera. I synnerhet kan färger bli missvisande på grund av vilken skärm som man använder.

Vi bär inte ansvar för skada som resulterar i skadestånd, inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, tredjemansskada (samt skador bortom vår kontroll), tillföljd av en garanti skada.

INGEN RETURER  ELLER MAKULERING AV BESTÄLLNINGAR  ACCEPTERAS

- 8 Ansvarsbegränsning

 

Vi är inte ansvariga för ringa vårdslöshet av immateriella avtalsförpliktelser och skador på kropp och hälsa vid in- och utlastning av våra varor och användning av våra varor. 

Köparen alla krav mot oss faller senast ett år efter att köpet genomförts. Detta gäller inte om vi kan anklagas för ond tro och bedräglighet.

- 9 Äganderättsförbehåll

 

Vi förbehåller vi oss rätten till varorna tills full betalning av alla fordringar som härrör från den löpande verksamheten skett. Kunden är skyldig att behandla varorna med omsorg. Om underhåll och besiktning är nödvändig, måste kunden göra detta regelbundet på egen bekostnad. 

Kunden är skyldig till tredjepart ge tillgång till varorna samt visa eventuell skada eller förstöring av varorna. En förändring i varans besittning skall omgående meddelas oss. 

Köparen är skyldig att hålla varan åtskild, genom exempelvis märkning, från hans annan egendom. Vi förbehåller oss att själva, eller med annan assistans, inhämta en vara som köparen inte betalt men befinner sig i köparens eller i tredjemans besittning. Vi har även rätt att överlåta denna rättighet till tredjeman. 

Köparen har även en skyldighet att hälla nödvändiga dokument, ritningar, beskrivningsanvisningar, monteringsanvisningar och el-ritning (eller annat viktigt dokument hänförligt till varan) i tryggt förvara till dess att full betalning skett. Sålunda, vi förbehåller oss äganderätten, men även upphovsrätten, till sådana dokument.

 

- 10 Registrering av kunden, kundkonto

 

För att köpa från oss på nätet, är det nödvändigt att kunden är registrerad på vår hemsida och därmed skapar ett konto. Alternativt kan du köpa varor utan registrering, vid enstaka tillfällen. 

Vi skickar till kunden direkt efter slutförandet av registrering, via email, om registrering. Även faktura, leveranskvitto, reklamationer samt annat kan komma att skickas genom email. 

Kunden måste se till att den angivna av honom email-konto är tillgänglig. Kunden måste ha ett lösenord till sitt konto för att skydda sig mot missbruk av tredje man och inte föra lösenordet till andra.

- 11 Sekretess, säkerhet & personuppgifter

 

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. 

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

- 12 Cookies

 

En cookie är en textfil som skickas ifrån en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet  eller som en liten textfil . Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din varukorg när du surfar runt hos oss. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

§ 13 Avslutande bestämmelser

 

Svensk lag tillämpas på dessa villkor.   

Om någon bestämmelse i dessa villkor helt eller delvis skulle bli ogiltiga, skall giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas. Den helt eller delvis ogiltiga bestämmelsen skall ersättas av en bestämmelse vars ekonomiska resultat blir det samma. 

 

Regler och villkor Skaraborg Storkök AB